Dreptul pacienților

(conform Legii nr. 46/2003)

 

 1. Pacienţii au dreptul la îngrijiri medicale de cea mai înaltă calitate.
 2. Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoană umană, fără nici o discriminare.

III. Dreptul pacientului la informaţia medicală

 • Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum şi la modul de a le utiliza.
 • Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identităţii şi statutului profesional al furnizorilor de servicii de sănătate.
 • Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor şi obiceiurilor pe care trebuie să le respecte pe durata spitalizării.
 • Pacientul are dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a intervenţiilor medicale propuse, a riscurilor potenţiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuării tratamentului şi nerespectării recomandărilor medicale, precum şi cu privire la date despre diagnostic şi prognostic.
 • Pacientul are dreptul de a decide dacă mai doreşte să fie informat în cazul în care informaţiile prezentate de către medic i-ar cauza suferinţă.
 • Pacientul are dreptul de a cere în mod expres să nu fie informat şi de a alege o altă persoană care să fie informată în locul său.
 • Pacientul are dreptul de a cere şi de a obţine o altă opinie medicală.
 • Pacientul are dreptul să solicite şi să primească, la externare, un rezumat scris al investigaţiilor, diagnosticului, tratamentului şi îngrijirilor acordate pe perioada spitalizării.
 1. Consimţământul pacientului privind intervenţia medicală
 • Pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenție medicală asumându-și, în scris, răspunderea pentru decizia sa; consecințele refuzului său ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.
 • În cazul în care pacientul necesită o intervenție medicală de urgență, consimțământul reprezentantului legal nu mai este necesar.
 • Consimțământul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, păstrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul său, în vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului la care acesta este de acord.
 • Consimțământul pacientului este obligatoriu în cazul participării sale în învățământul medical clinic și la cercetarea științifică.
 • Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat într-o unitate medicală fără consimțământul său, cu excepția cazurilor în care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului și evitării suspectarii unei culpe medicale.
 1. Dreptul la confidenţialitatea informaţiilor şi viaţa privată a pacientului
 • Toate informațiile privind starea pacientului, rezultatele investigațiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidențiale chiar și după decesul acestuia.
 • Informațiile cu caracter confidențial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul își dă consimțământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres.
 • Pacientul are acces la datele medicale personale.
 • Orice amestec în viața privată, familială a pacientului este interzis, cu excepția cazurilor în care aceasta imixtiune influențează pozitiv diagnosticul, tratamentul ori îngrijirile acordate și numai cu consimțământul pacientului.
 1. Drepturile pacientului la tratament şi îngrijiri medicale
 • Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material și de sfaturi pe tot parcursul îngrijirilor medicale.
 • Pacientul internat are dreptul și la servicii medicale acordate de către un medic acreditat din afara spitalului.
 • Pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continue până la ameliorarea stării sale de sănătate sau până la vindecare.
 • Pacientul are dreptul să beneficieze de asistență medicală de urgență.

 

Drepturile şi obligaţiile asiguraţilor

Asigurările sociale de sănătate reprezintă principalul sistem de finanțare a ocrotirii sănătății populației care asigura accesul la un pachet de servicii de bază, cuprinzând servicii medicale preventive și curative, servicii de ingrijire a sănătății, medicamente, materiale sanitare și dispozitive medicale.

Asigurații au dreptul la un pachet de servicii de bază, în conformitate cu Legea nr. 95 / 2006 privind reforma în domeniul sănătății, Titlul VIII Asigurările sociale de sănătate. Pachetul de servicii de bază este stabilit prin contractul-cadru elaborat de CNAS, în colaborare cu organizațiile implicate în sistem. Proiectul se avizează de Ministerul Sănătății Publice, și se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

 

Contractul-cadru reglementează, în principal, condițiile acordării asistenței medicale cu privire la:

 1. pachetul de servicii de bază la care au dreptul persoanele asigurate;
 2. lista serviciilor medicale, a serviciilor de îngrijiri, inclusiv la domiciliu, a medicamentelor, dispozitivelor medicale și a altor servicii pentru asigurați aferente pachetului de servicii de bază prevăzut la art. 1;
 3. criteriile și standardele calității pachetului de servicii;
 4. alocarea resurselor și controlul costurilor sistemului de asigurări sociale de sănătate în vederea realizării echilibrului financiar al fondului;
 5. tarifele utilizate în contractarea pachetului de servicii de bază, modul de decontare și actele necesare în acest scop;
 6. internarea și externarea bolnavilor;
 7. măsuri de îngrijire la domiciliu și de recuperare;
 8. condițiile acordării serviciilor la nivel regional și lista serviciilor care se pot contracta la nivel județean, precum și a celor care se pot contracta la nivel regional;
 9. prescrierea și eliberarea medicamentelor, a materialelor sanitare, a procedurilor terapeutice, a protezelor și a ortezelor, a dispozitivelor medicale;
 10. modul de informare a asiguraților;
 11. coplata pentru unele servicii medicale.

Asigurații beneficiază de pachetul de servicii de bază în caz de boală sau de accident, din prima zi de îmbolnăvire sau de la data accidentului și până la vindecare, în condițiile stabilite de Legea nr. 95 / 2006.

Asigurații au următoarele drepturi:

 1. a) să aleagă furnizorul de servicii medicale, precum și casa de asigurări de sănătate la care se asigură, în condițiile prezentei legi și a contractului-cadru;
 2. b) să fie inscriși pe lista unui medic de familie pe care îl solicită, dacă îndeplinesc toate condițiile prezentei legi, suportând cheltuielile de transport dacă opțiunea este pentru un medic din altă localitate;
 3. c) să își schimbe medicul de familie ales numai după expirarea a cel puțin 6 luni de la data inscrierii pe listele acestuia;
 4. d) să beneficieze de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare și dispozitive medicale în mod nediscriminatoriu, în condițiile legii;
 5. e) să efectueze controale profilactice, în condițiile stabilite prin contractul-cadru;
 6. f) să beneficieze de servicii de asistență medicală preventivă și de promovare a sănătății, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor;
 7. g) să beneficieze de servicii medicale în ambulatorii și în spitale aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate;
 8. h) să beneficieze de servicii medicale de urgență;
 9. i) să beneficieze de unele servicii de asistență stomatologică;
 10. j) să beneficieze de tratament fizioterapeutic și de recuperare;
 11. k) să beneficieze de dispozitive medicale;
 12. l) să beneficieze de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu;
 13. m) să li se garanteze confidențialitatea privind datele, în special în ceea ce privește diagnosticul și tratamentul;
 14. n) să aibă dreptul la informație în cazul tratamentelor medicale;
 15. o) să beneficieze de concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate în condițiile legii.

 

Obligațiile asiguraților pentru a putea beneficia de aceste drepturi sunt următoarele:

 1. a) să se înscrie pe lista unui medic de familie;
 2. b) să anunțe medicul de familie ori de câte ori apar modificări în starea lor de sănătate;
 3. c) să se prezinte la controalele profilactice și periodice stabilite prin contractul-cadru;
 4. d) să anunțe în termen de 15 zile medicul de familie și casa de asigurări asupra modificărilor datelor de identitate sau modificărilor referitoare la încadrarea lor într-o anumită categorie de asigurați;
 5. e) să respecte cu strictețe tratamentul și indicațiile medicului;
 6. f) să aibă o conduită civilizată față de personalul medico-sanitar;
 7. g) să achite contribuția datorată fondului și suma reprezentând coplata, în condițiile stabilite prin contractul-cadru;
 8. h) să prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative ce atestă calitatea de asigurat.

Persoanele care nu fac dovada calității de asigurat beneficiază de servicii medicale numai în cazul urgențelor medico-chirurgicale și al bolilor cu potențial endemo-epidemic și cele prevăzute în Programul național de imunizări, monitorizarea evoluției sarcinii și a lăuzei, servicii de planificare familială în condițiile art. 223, în cadrul unui pachet minimal de servicii medicale, stabilit prin contractul-cadru.

Tarifele serviciilor hoteliere pentru persoana care însoțește copilul internat în vârstă de până la 3 ani, precum și pentru însoțitorul persoanei cu handicap grav internate se suportă de către casele de asigurări, dăcă medicul consideră necesară prezența lor pentru o perioadă determinată.